ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor congressen, vergaderingen en meerdaagse bijeen

Artikel 1. Definities

Onder de navolgende begrippen wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan:

1.1 Center Parcs
Center Parcs N.V. en/of de aan haar gelieerde vennootschappen binnen Nederland.

1.2 Cliënt
De natuurlijke- of rechtspersoon die met Center Parcs een overeenkomst tot gebruik van faciliteiten in het kader van congressen, vergaderingen en meerdaagse bijeenkomsten heeft gesloten.

1.3 Deelnemer
De natuurlijke- of rechtspersoon die ingevolge een Overeenkomst tussen Cliënt en Center Parcs in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de faciliteiten van Center Parcs..

1.4 Overeenkomst
Een overeenkomst tussen Center Parcs en een Cliënt ter zake van één of meer door Center Parcs ten behoeve van de Cliënt te verlenen diensten in verband met congressen, vergaderingen en meerdaagse bijeenkomsten tegen een door de Cliënt te betalen prijs.

1.5 Reserveringswaarde (de waarde van de Overeenkomst)
De totale som van de door Center Parcs te verlenen diensten inclusief BTW terzake van een met de Cliënt gesloten Overeenkomst. De Reserveringswaarde wordt door middel van een opdrachtbevestiging aan Cliënt kenbaar gemaakt.

1.6 Annulering
De in schriftelijke vorm door de Cliënt aan Center Parcs gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Center Parcs aan de Cliënt gedane mededeling dat één of meerdere diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.7 No-show
Het zonder annulering niet meer gebruik maken van een Cliënt van een op grond van de Overeenkomst te verstrekken dienst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, gelden voor alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten voor congressen, vergaderingen en meerdaagse bijeenkomsten, deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts met schriftelijke instemming van beide partijen worden afgeweken.

2.3 Behoudens het bepaalde in artikel 6.2 van de Algemene Voorwaarden strekken deze Algemene Voorwaarden mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan Center Parcs gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten of uitvoeren van de Overeenkomst.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Center Parcs zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2 Center Parcs is eerst gebonden, nadat Center Parcs een opdracht schriftelijk heeft bevestigd, danwel zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging met de uitvoering is aangevangen.

Artikel 4. Betaling

4.1 De Cliënt is het in de Overeenkomst bepaalde verschuldigd. De door Cliënt/Deelnemer op het park genoten diensten, faciliteiten en consumpties, welke niet in de Overeenkomst zijn opgenomen worden door Center Parcs separaat bij Cliënt in rekening gebracht.

4.2 Betaling van 50% van de Reserveringswaarde dient te geschieden binnen 14 dagen na het totstandkomen van de Overeenkomst, door bijschrijving op dat tijdstip op een bank- of postrekening vanCenter Parcs of per contante betaling. Na afloop van het verblijf wordt door Center Parcs een eindfactuur verzonden waarop eventueel reeds verrichte aanbetalingen in mindering worden gebracht. Alle facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

4.3 Center Parcs is te allen tijde gerechtigd zekerheidstelling te vorderen van de Cliënt alvorens totdienstverlening over te gaan.

4.4 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de Cliënt in gebreke, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.

4.5 Op alle opeisbare bedragen is de Cliënt, te rekenen vanaf de vervaldag, een rente verschuldigd van1% per maand of gedeelte daarvan tot aan het moment waarop betaling heeft plaatsgevonden. Vervallen rente draagt na 1 jaar eveneens rente. Voor rekening van de Cliënt komen voorts alle kosten van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning, welke laatste worden gesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 5. Park regels

5.1 Cottages/hotelappartementen kunnen op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur worden betrokken; op de dag van vertrek dienen de cottages/hotelappartementen vóór 10.00 uur te zijn verlaten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Cliënten dienen zich te houden aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement bevindt zich bij de receptie bij de ingang van het park en is gedeponeerd ter griffie van deArrondissementsrechtbank te Rotterdam. Een kopie is opvraagbaar bij de receptie van het park.

Artikel 6. Aansprakelijkheid van Center Parcs

6.1 Ter zake van de te leveren diensten rust op Center Parcs geen verdere of andere aansprakelijkheid dan uitdrukkelijk door Center Parcs op zich is genomen, in de in deze Algemene Voorwaarden vervatte verplichtingen van Center Parcs. Verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.

6.2 Indien door Center Parcs in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst diensten en/of faciliteiten bij derden moeten worden ingekocht danwel gehuurd zal Center Parcs daarvoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

6.3 In geen geval zal Center Parcs aansprakelijk zijn voor enige vorm van indirecte schade, waaronder mede te begrijpen bedrijfsschade en gevolgschade, zelfs indien Center Parcs in kennis is gesteld van een mogelijk optreden van dergelijke indirecte schade.

6.4 In geen geval is Center Parcs gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen, dan: a. De Reserveringswaarde, of indien dat meer is; het door de Verzekeraar van Center Parcs aan Center Parcs ter zake de schade uit te betalen bedrag.

Artikel 7. Aansprakelijkheid Klant

7.1 De Cliënt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Center Parcs en of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad - overtreding van de huisregels hieronder begrepen - begaan door de Cliënt en/of Deelnemer(s).

7.2 De Cliënt zal Center Parcs vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Cliënt van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

Artikel 8. Overmacht

Center Parcs is gerechtigd om in geval van overmacht en na ommekomst van een termijn van 14 dagen, de Overeenkomst zonder ingebrekestelling danwel enige gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijkte ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij is gehouden.

Artikel 9. Annuleringen

9.1 Indien de Cliënt de overeenkomst wenst te annuleren, zal het bepaalde in artikel
9.2 onverkort vantoepassing zijn. Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van de poststempel als peildatum zal dienen voor het bepaalde in artikel 9.2. Behouden instemming van Center Parcs, kan de Cliënt aan een mondelinge annulering geen rechten ontlenen.

a. Bij annulering meer dan 12 weken voor het tijdstip waarop krachtens de Overeenkomst de eerste dienst zou moeten worden verleend, is de Cliënt gehouden 25% van de Reserveringswaarde aan Center Parcs te betalen.
b. Bij annulering tot uiterlijk 8 weken voor bedoeld tijdstip is de Cliënt gehouden 50% van de Reserveringswaarde aan Center Parcs te betalen.
c. Bij annulering tot uiterlijk 4 weken voor bedoeld tijdstip is de Cliënt gehouden 75% van de Reserveringswaarde aan Center Parcs te betalen.
d. Bij annulering minder dan 4 weken voor bedoeld tijdstip is de Cliënt gehouden 100% van de Reserveringswaarde aan Center Parcs te betalen.

9.2.2 Bij annulering zoals vermeld in artikel 9.2.1, dient de Cliënt de betreffende Reserveringswaardebinnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

9.3 In geval van No-show zal de Cliënt in alle gevallen verplicht zijn 100% van de Reserveringswaarde te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.4 Indien Center Parcs in het kader van een door de Cliënt geaccepteerde offerte overeenkomsten met derden is aangegaan, dan zijn ingeval van annulering, naast hetgeen is bepaald in lid 2 van dit artikel, eveneens die bedragen verschuldigd die door deze derden aan Center Parcs in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Klachten

Ondanks alle zorgen van Center Parcs kan het voorkomen dat de Cliënt een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht kan de Cliënt ter plaatse direct met de Park Sales Manager opnemen, teneinde deze manager in de gelegenheid te stellen de klacht op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft de Cliënt tot uiterlijk 1 maand na vertrek van het park de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij de afdeling Guest Relations van het Hoofdkantoor van Center Parcs te Rotterdam.

Artikel 11. Consumpties

In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst is de Cliënt gehouden alle consumpties, maaltijden en overige diensten te laten verzorgen door Center Parcs, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen, worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.